Ograničenje odgovornosti

DVG Company doo ni pod kakvim okolnostima neće biti odgovoran kupcu:
Za pravilno ili nepravilno korišćenje portala http://

Za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem portala, kao i drugih informacija, servisa, usluga, saveta ili proizvoda do kojih se došlo pomoću linkova ili reklama na portalu ili onih koji su na bilo koji način povezane sa Web portalom.

Za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada portala, koji je prouzrokovan direktno ili indirektno prirodnim silama ili drugim uzrocima van razumne moći kontrole, u šta spadaju: problemi funkcionisanja Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme i uređaja, nestanak struje, štrajkovi, obustave rada, nemiri, nestašice sadržaja ili manjka radne snage, naredbe državnih ili drugiih organa, elementarne nepogode.

Za kašnjenje isporuke kada su je objektivne okolnosti prouzrokovale, a proističu iz prethodno rečenog, kao i zbog iznenadnih i sa strane DVG Company ničim izazvanih prepreka ( saobraćajni udes na putu, iznenadne mere državnih organa, situacija izazvana nevremenom ili elementarnim nepogodama).

Sve informacije dostupne na DVG Company Web portalu za naručivanje, isključivo su namenjene licu koje ih čita, upoznaje se sa njima i daje svoju saglasnost na registraciju. Ove informacije se ne smeju koristiti u komercijalne svrhe u korist trećih lica, niti je dozvoljeno da se neovlašćeno distribuiraju trećim licima.

Za eventualne greške, nejasnoće i nepravilnosti objavljene na portalu http://

Informacije dostupne na Web portalu ne smeju se smatrati osnovom za donošenje jednostranih ocena o odstupanju od sopstvenih očekivanja i opredeljenja.

Registracijom i prihvatanjem uslova poslovanja sa nama u http:// iskazali ste zapravo saglasnost da DVG Company doo, nećete smatrati odgovornima za bilo kakvu direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija dostupnih na stranicama Web portala.

DVG Company doo ne garantuje da će Web portal uvek biti dostupan i raspoloživ, te da neće sadržavati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ovog Web portala na svoju sopstvenu odgovornost.

Privredni subjekti čija je delatnost medijska, biće odgovorni za štetu koju mogu naneti neovlašćenim korišćenjem informacija.

DVG Company doo zadržava pravo da od takvih subjekta traži naknadu štete koja će biti utvrđena po odredbama Zakona o obligacionim odnosima koji je važeći na području Republike Srbije.

Učesnici koji koriste portal za naručivanje http:// prihvataju da obeštete Dvg Company doo za potraživanja koja istakne prema njima, bilo da su u kategoriji troškova, tržišne materijalne štete, nematerijalne štete ili odgovornosti zbog nesavesnog korišćenja materijala sa portala, uključujući i bilo kakvu direktnu ili indirektnu, materijalnu ili nematerijalnu štetu bez obzira da li je ista prouzrokovana namerno ili ne.

Eventualne neusaglašenosti, interesne strane moraju prvo pokušati da reše dogovorom i sporazumno. Ukoliko to ne postignu, nadležan je sud u Somboru.